EKOLOGIJA

Ponuda usluga :

1. REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA – usluga ispunjavanja obrazaca i njihov unos u Bazu ROO
2. IZRADA PLANOVA ZA GOSPODARENJA OTPADOM
3. IZRADA PLANA O POSTUPANJU SA SVIM VRSTAMA OTPADA

4. IZRADA OPERATIVNIH PLANOVA INTERVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

Dokumenti i obrasci


– prijavni listovi za obrađivača proizvodnog i/ili komunalnog otpada
– prateći listovi za komunalni otpad
– prateći listovi za neopasni inertni otpad ekologija
– prateći listovi za opasni otpad
– očevidnik o nastanku i tijeku otpada
– prijavni listovi za skupljača komunalnog otpada,
– prijavni listovi za skupljača proizvodnog otpada i/ili
komunalnog otpada
– kontrola analiza vode
– registar onečišćavanja okoliša
– plan intervencija u zaštiti okoliša
– lista utjecaja na okoliš

ZAKONI :

– Zakon o otpadu
– Zakon o zaštiti okoliša
– Zakon o radu
– Zakon o komunalnom gospodarstvu
– Zakon o sigurnosti prometa na cestama
– Uredba o kategorijama,vrstama i klasifikaciji otpada sa katalogom otpada i listom opasnog otpada
– Pravilnik o izradi studije o utjecaju na okoliš
– Pravilnik o gospodarenju otpadom

– Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom
– Pravilnik o vrstama otpada
– Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu
– Pravilnik o postupanju sa ambalažnim otpadom
– Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
– Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
– Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akomulatorima
– Pravilnik o gospodarenju otpadnim elektronskim i elektroničkim otpadom

Akumulatori, ulja i maziva, rezervni dijelovi, gume,servis i vulkanizacija za sva vozila